Archiv rubriky: Konference

Co nás učí války

V pořadí 14. transdisciplinární konference komunitní krizové spolupráce proběhne ve čtvrtek 9. 11. 2023 na Jaboku. Pod názvem „Co nás učí války“ se bude zabývat postoji k násilí a historickou a osobní pamětí jako způsobem, jak porozumět dnešku i budoucnosti.

Válka na Ukrajině i válka v Izraeli jednoho dne skončí. O způsobu, jakým skončí, rozhoduje mimo jiné představa, jak má vypadat svět po válce. V debatách se ukazuje, že postoje k válkám rozdělují rodiny i kamarády, a obecně sdílená představa dobrého konce se zatím nevynořila. Konference „Co nás učí války“ chce tudíž války zkoumat z hlediska příležitostí pro mír a využít pro to různých pohledů, klidného nesouhlasu a osobních i odborných zkušeností.

Obsah konference předznamenává citát z biblické knihy Kazatel, který připomíná, že „všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat.“ První konferenční blok se věnuje otázce, zda je možné ospravedlnit (vlastní) násilí anebo násilí na sobě, co označuje pojem spravedlivá válka a jak lze bránit předsudečnému násilí. Odpolední blok se zaměří na skutečnost, že mír a jeho podoby vyrůstají z válek. Přednášející v něm zmíní vznik a význam Ženevských konvencí o ochraně obětí (mezinárodních) ozbrojených i neozbrojených konfliktů. Připomenou kulturu paměti v podobě Památníku ticha, který upozorňuje na mlčení většiny v době holocaustu, i v podobě projektu Paměť národa a jeho péče o pamětníky. Vynasnaží se o vyvážený pohled na válečné myšlení „my, nebo oni“ v době globálně propojeného světa obchodem i komunikací a nastíní péči o budoucí veterány včetně bezpečnostních rizik s nimi spojených. Konferenci uzavře diskuse ve skupinách s řečníky z řad akademiků, praktiků, nositelů osobních zkušeností a lidí občansky angažovaných.

Komunitní krizová spolupráce posiluje zdroje lidí, obcí a organizací v souvislostech neštěstí, propojuje je a využívá k tomu sítě, které neštěstí a odezva na něj nově vytvořily.

Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Jabokem – Vyšší odbornou školou sociálně-pedagogickou a teologickou, Psychosociálním intervenčním týmem ČR, Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Caritas – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci a Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR.

Konference je otevřena všem zájemcům a účast na ní je bezplatná. Proběhne ve Velké aule Jaboku v Salmovské 8 v Praze od 10 do 15 hodin. Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.

Kontakty:

Anežka Veselá, Jabok: propagace@jabok.cz, tel. 211 222 401

Matěj Bouček, ETF UK: boucek@etf.cuni.cz, tel. 774 427 993

Karel Šimr, PIT ČR: simrk@centrum.cz; tel. 739 244 774

Anotace příspěvků

Konference VŠICHNI JSME BŘEMENA A NOSIČI – pandemie, tornádo, válka

Již 13. transdisciplinární konference komunitní krizové spolupráce proběhne v pátek 11. 11. 2022 na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Pod názvem „Všichni jsme břemena a nosiči“ se bude zabývat zkušenostmi pandemie, tornáda a války.

Neštěstí a jejich dopady přinášejí kromě zmaru také příležitosti naučit se novému. Konference zkoumá, jak se liší učení z náhlé časově ohraničené nepříznivé události (katastrofy typu tornáda) od dopadů plíživých nepříznivých dlouhodobých dějů (pandemie, válka). V každé z těchto krizí se konference zaměřuje na jeden jev: u pandemie covidu na porušování lidských a občanských práv ve jménu ochrany (zákazy návštěv v „domovech“ pro seniory); u jihomoravského tornáda na identitu obce a její utváření katastrofou a na projevy katastrofické paměti v architektuře a obecních názvech; u války na normalizaci dlouhodobě působící katastrofické zátěže, tedy na paradox „normálního žití za války“.

Jednotlivé bloky konference vycházejí z osobních zkušeností účastníků a z oborových perspektiv sociologie, politologie, práva, etiky a teologie s důrazy na občanství a občanskou společnost, svobodu a spravedlnost, profesionální angažovanost, křesťanskou lásku a kulturu vzájemné péče.

Pořadatelé chtějí konferencí přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se podmínek spolužití. Znamená to mimo jiné vést debatu ve veřejném prostoru a slyšet se navzájem při rozdílných postojích a zkušenostech.
Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy a Psychosociální intervenční tým České republiky ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Caritas – VOŠ sociální v Olomouci, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR.

Konference je otevřena všem zájemcům a účast na ní je bezplatná.

Oborové důrazy, hodnoty a program konference