Archiv autora: karel.simr

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

(Praha, Plzeň, Šlovice, Letovice) Bohoslužby, pietní akt a koncert připomenou napříč republikou jako každoročně oběti dopravních nehod. Na třetí listopadovou neděli totiž připadá jejich světový den.

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce, kterým se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce připadá na 20.11.

V tento den proběhne nejprve v 11 hodin pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově. Každoročně ho organizují členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. Naváže na něj v 15 hodin ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu). Té bude předsedat emeritní biskup plzeňský František Radkovský a hudebně doprovodí sbor Vox imperfekta. Připravují ji zástupci plzeňských církví ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR.

Poradna pro pozůstalé Plzeňská zastávka z.s. zve již v úterý 15.11. od 19 hodin na hudební večer k uctění památky kamaráda Vaška Rába v plzeňském kostelíku U Ježíška. Vystoupí folklorní soubor Jiskra 58 – Sokol Valcha Plzeň a Milan Benedikt Karpíšek.

Řetězec vzpomínkových akcí zahájí již v neděli 13.11. od 15 hodin ekumenická bohoslužba v kostele sv. Prokopa v Letovicích.

 

Kontakty:

Stanislav Vondruška, Miluše Vondrušková, České sdružení obětí dopravních nehod (mluvčí pražské akce) – mobil 604 166 173, 737 859 819
Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR (mluvčí bohoslužby v dálniční kapli u Plzně) – mobil 739 244 774
Anna Peltanová, farářka Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích (mluvčí bohoslužby v Letovicích) – mobil 737 279 275
Mirka Šimková, členka rady spolku Plzeňská zastávka – mobil 724 520 398
Zuzanna Pousková, členka rady spolku Plzeňská zastávka – mobil 771 148 301

Konference VŠICHNI JSME BŘEMENA A NOSIČI – pandemie, tornádo, válka

Již 13. transdisciplinární konference komunitní krizové spolupráce proběhne v pátek 11. 11. 2022 na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Pod názvem „Všichni jsme břemena a nosiči“ se bude zabývat zkušenostmi pandemie, tornáda a války.

Neštěstí a jejich dopady přinášejí kromě zmaru také příležitosti naučit se novému. Konference zkoumá, jak se liší učení z náhlé časově ohraničené nepříznivé události (katastrofy typu tornáda) od dopadů plíživých nepříznivých dlouhodobých dějů (pandemie, válka). V každé z těchto krizí se konference zaměřuje na jeden jev: u pandemie covidu na porušování lidských a občanských práv ve jménu ochrany (zákazy návštěv v „domovech“ pro seniory); u jihomoravského tornáda na identitu obce a její utváření katastrofou a na projevy katastrofické paměti v architektuře a obecních názvech; u války na normalizaci dlouhodobě působící katastrofické zátěže, tedy na paradox „normálního žití za války“.

Jednotlivé bloky konference vycházejí z osobních zkušeností účastníků a z oborových perspektiv sociologie, politologie, práva, etiky a teologie s důrazy na občanství a občanskou společnost, svobodu a spravedlnost, profesionální angažovanost, křesťanskou lásku a kulturu vzájemné péče.

Pořadatelé chtějí konferencí přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se podmínek spolužití. Znamená to mimo jiné vést debatu ve veřejném prostoru a slyšet se navzájem při rozdílných postojích a zkušenostech.
Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy a Psychosociální intervenční tým České republiky ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Caritas – VOŠ sociální v Olomouci, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR.

Konference je otevřena všem zájemcům a účast na ní je bezplatná.

Oborové důrazy, hodnoty a program konference

Kulatý stůl ke komunikační a mediální strategii (nejen) v souvislosti s Ukrajinou

8. září 2022 se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnilo druhé setkání občanské iniciativy Možná si nerozumíme; určitě se potřebujeme: komunikační a mediální strategie (nejen) státu (nejen) v souvislosti s Ukrajinou. Iniciativa usiluje o začleňující komunikaci, která přispěje ke společenské vzájemnosti a bude povzbuzovat a spojovat rozmanité skupiny i jednotlivce v situaci dlouhodobého spolužití za měnících se podmínek.

Tiskovou zprávu najdete zde.

Související dokumenty:

Občanská iniciativa ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vytvářá povzbuzující a spojující komunikaci – tisková zpráva z 2. setkání 8.9.2022

Možná si nerozumíme, určitě se potřebujeme – výstupy z 1. setkání u kulatého stolu z 29.6. 2022

Komunikační zásady OBS ETF – výtah pro setkání u kulatého stolu

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Komunikační strategie na podporu integrace ukrajinských uprchlíků v ČR – Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

 

Architekti a obce spolupracují při mimořádných událostech: společenská odpovědnost a architektura zaměřená na člověka

Katastrofy a další mimořádné události velkého rozsahu a jejich dopady představují kromě zkázy také celospolečenskou příležitost. Jihomoravské tornádo z června 2021 podnítilo spolupráci architektů, studentů, představitelů obcí, komunitních krizových spolupracovníků a dalších. Výstupy spolupráce zařazují společensky odpovědnou architekturu do oblasti krizové připravenosti a upozorňují na přínosy mezioborového pojetí architektury zaměřené na člověka.

Zpráva o iniciativě ze 16.8.2022

Fotografie ze setkání po semináři:

Hana Janečková a Bohumila Baštecká s architekty na afterparty

Architekti Adam Bohatý a Lukáš Janáč a studentky ETF Anna Juráčková a Marta Slámová na afterparty

Seznámení s iniciativou

Návrh studentky Simony Pokorné byl oceněn Žlutou kartou,
kterou Katedra architektury uděluje vynikajícím studentským semestrálním
ateliérovým projektům.

Z historie PITu

Psychosociální intervenční tým (PIT) vznikl z iniciativy tehdejšího předsedy správní
rady nadace ADRA Vítězslava Vursta, Ing. Zdeňka Procházky z Hlavního
úřadu civilní ochrany MO ČR a psycholožky Bohumily Baštecké jako odborné garantky jako
reakce na pracovní schůzku v Přibyslavi v březnu 1998, jíž se Česká republika
stala součástí projektu Světové rady církví pro jedenáct postkomunistických zemí
Připravenost náboženských společností, veřejných organizací a státních institucí
společně čelit katastrofám všeho druhu.

První výcvik PITu začal v roce 2000 a jeho cílem bylo vycvičit z řad
církví „naslouchače“ pro pomoc při katastrofách. Od té doby proběhly další dva výcviky, dále
„lektorský speciál“ a jeden novodobý – pátý – výcvik. Náplně výcviků se vyvíjely
spolu s proměňujícím se zaměřením činnosti PITu od přímé pomoci přes přípravu
koordinátorů a lektorů až k dnešnímu komunitnímu přístupu. Dynamika
vývoje PITu je dána nejen rozvojem podobných aktivit v jiných organizacích (PIT nechce
vstupovat do konkurence), ale také rozvojem oboru psychosociální krizová
spolupráce.

I do budoucna chce PIT chápat svou identitu jako proměnlivou v měnícím
se prostředí a vyhledávat „bílá místa“ na mapě pomoci po neštěstích. V
současné době se zaměřuje na komunitně zaměřený přístup, ovšem v případě, že se tento
stane ve společnosti běžným, bude hledat pro svoji činnost jiné místo.
PIT funguje na dobrovolnické bázi a bez právní subjektivity a rozpočtu.
Činnost v jeho rámci chápou jeho členové a sympatizanti jako projev občanské
angažovanosti.

Spolupracuje s komunitami, organizacemi i jednotlivci, zasaženými
neštěstím. Zabývá se dlouhodobě komunitními intervencemi a obřady po neštěstích.
(Spolu)pořádá setkání, výcviky, konference, semináře. Hlásí se k hodnotám odolnosti, spolupráce a vzájemnosti, duchovní zakotvenosti a občanské angažovanosti.
PIT ČR zastává hledisko, které zdůrazňuje nosnost komunity: pomůžeme-li
obci, nemusíme se tolik starat o občany.

(z publikace Povodňová pomoc a spolupráce jako výraz sounáležitosti: Proč? Kdo? Kdy? S kým? Pro koho? Jak? (2014, Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA)